Doprava od 1700 Kč zdarma. Ostatní od 49 Kč.

Proč jsou plasty špatné pro životní prostředí?

Celosvětová výroba plastů trvale roste, což má alarmující dopady na naši planetu. Podle statistik OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se za posledních dvacet let celosvětová produkce plastového odpadu zdvojnásobila, a toto tempo se má v příštích desetiletích dále zvyšovat. K této problematice se aktivně staví nový zákon, který byl přijat dne 10. srpna 2022. Tento zákon je zaměřen na omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a stanovuje požadavky na označování a osvětovou činnost.

Plasty jsou problémem zejména kvůli své trvanlivosti a odolnosti. Rozkládají na velmi dlouhou dobu, takže se hromadí v životním prostředí a ohrožují faunu a flóru. A to nejen ve vodních tocích a oceánech, kde mají až katastrofální dopad na mořské živočichy, kteří plast mohou přijímat jako potravu. Kromě toho se při jejich výrobě produkuje velké množství skleníkových plynů, což přispívá k globálnímu oteplování. 

Negativní dopad pocítí také naše zdraví. Mikroplasty, tedy drobné částice rozkládajícího se plastu, pronikají do potravního řetězce. A konzumaci takového mikroplastu člověk ani zvíře nemá šanci pocítit.  Navíc chemické látky uvolněné z plastů mohou znečišťovat půdní ekosystémy a ovlivňovat rostliny. Jak moc máte rádi ovoce a zeleninu?

zvíře s plastemm

Ekologické čističe a recyklované plasty: řešení pro ekologičtější budoucnost

Jedním z klíčových kroků k řešení problému plastů je přechod k ekologickým čisticím produktům, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto produkty obsahují méně škodlivých chemikálií a mají snížený negativní dopad na naše vody a půdu. Ale co je ještě důležitější, některé ekologické čisticí produkty jdou ještě dál - ve svých obalech používají recyklované plasty. To má několik výhod:

  • Snížení poptávky po nových plastech: Používání recyklovaných plastů v obalech čisticích produktů snižuje potřebu výroby nových plastů, což vede ke snížení množství plastového odpadu a emisí skleníkových plynů spojených s jejich výrobou.
  • Podpora recyklace: Používání recyklovaných plastů v obalech vytváří poptávku po recyklovaných materiálech, což může podpořit rozvoj a zlepšení recyklačního procesu.
  • Větší důraz na udržitelnost: Ekologické čisticí produkty v recyklovaných obalech obvykle zdůrazňují svůj závazek k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, což může zákazníkům pomoci vybrat si produkty, které jsou šetrnější k planetě.

mikroplastyy

Jak můžete pomoci?

Jako spotřebitelé můžete aktivně přispět k ochraně životního prostředí tím, že volíte produkty v recyklovaných obalech. Tím podporujete udržitelné praktiky a pomáháte snižovat množství plastového odpadu a emisí do ovzduší. S novým zákonem o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí by se mělo stát informování o tom, co kupujete, stále jednodušší. Používáním ekologických čisticích produktů v recyklovaných obalech můžeme posunout společnost směrem k udržitelnější budoucnosti, kde se plasty nebudou stávat hrozbou pro životní prostředí, ale budou součástí udržitelného oběhu a ochrany naší planety.

Pamatujte, že ačkoliv je váš odpad odvážen na skládku, existuje riziko, že odpad může uniknout ze skládky a znečišťovat okolní krajinu a vodní toky. Plasty mohou být nesené větrem nebo povodněmi z místa skládky do okolí. To může vést k rozptýlení plastů do přírodního prostředí, včetně lesů, řek a moří. Ke znečištění může dojít také v případě, pokud skládky nejsou dostatečně uzavřeny nebo pokud jsou postaveny na místech, kde jsou vystaveny erozi nebo povodním. 

Plasty také nikdy nespalujte. Při spalování mohou vznikat toxické látky a emise skleníkových plynů. 

Jak to má s plasty Sonett?

  • Umožňují zákazníkům vrátit kanystry a láhve Sonett v místě prodeje, a tím snižují množství odpadu. Vrácené láhve (bez uzávěrů) jsou 100% recyklovány a jsou z až 50 % vraceny do výroby nových lahví. V roce 2021 zákazníci vrátili 12,88 tun plastu.
  • Všechny lahve a kanystry a většina etiket jsou vyrobeny z PE/PP. To znamená, že se dají recyklovat.
  • Neustále optimalizují obaly pro úsporu zdrojů, ropy a emisí. Od ledna 2020 snížili hmotnost litrové láhve o 2 g. To vedlo k úsporám plastů v roce 2021 o 5,16 t a úspoře CO2  o 15,5 t.

kanister