11.-14.6. máme dovolenou. Doprava od 1700 Kč zdarma. Ostatní od 49 Kč.

Testování na zvířatech: Co byste měli vědět a jak se rozhodnout správně

Mezinárodní den laboratorních zvířat, který připadá na 24. dubna, je vhodným časem zamyslet se nad etikou a udržitelností našeho konzumního chování. Mnoho konvenčních kosmetických výrobků je stále testováno na zvířatech, což má negativní důsledky jak pro životní prostředí, tak pro zvířata samotná. Proto je důležité volit ekologickou kosmetiku a produkty, které nejsou testovány na zvířatech.

Testování kosmetických výrobků na zvířatech je kontroverzní téma, protože zahrnuje utrpení a týrání zvířat. Je důležité si uvědomit, že testování na zvířatech není jedinou možností a že existují moderní alternativy. Navíc testování na zvířatech je zastaralá metoda, která často nedává relevantní výsledky pro lidské použití, protože zvířata mají odlišnou biologii a metabolismus než lidé. Víte, proč se testování na zvířatech stále provádí?

  • V některých zemích, zejména ve většině zemí mimo Evropskou unii, může být testování na zvířatech požadováno zákonem nebo regulacemi pro schválení kosmetických výrobků na trh. Tyto požadavky mohou být založeny na historických postupech a mohou být obtížné změnit. Nicméně, v posledních letech došlo k pokroku v legislativních snahách o omezení a zakázání testování kosmetiky na zvířatech v některých zemích.

  • Některé společnosti a výrobci mohou stále používat testování na zvířatech kvůli obavám o bezpečnost a regulaci svých produktů. Mohou tvrdit, že testování na zvířatech je nezbytné pro ověření bezpečnosti a účinnosti kosmetických výrobků před uvedením na trh. Naštěstí jsou moderní alternativy k testování na zvířatech, jako jsou in vitro testy, tkáňové modely a simulace na počítači, které poskytují spolehlivé a přesné výsledky, navíc relevantní pro lidský organismus.

  • Testování kosmetiky na zvířatech bylo v minulosti běžnou praxí, a některé společnosti mohou pokračovat v těchto postupech z historických nebo tradičních důvodů, aniž by se přeorientovaly na modernější alternativní metody. Je důležité si uvědomit, že vývoj kosmetického průmyslu a technologií umožňuje přechod na etičtější a udržitelnější metody testování.

  • Někteří výrobci mohou být neznalí nebo nedostatečně informováni o existenci alternativních metod testování kosmetiky, nebo nemají dostatečné vzdělání o etických a ekologických aspektech testování na zvířatech. Nedostatek informovanosti může také souviset s nedostatkem poptávky ze strany spotřebitelů po takových produktech.

Jenže ony existují alternativy...

testování na zvířatech II

Volba kosmetiky a produktů bez testování na zvířatech je důležitým krokem směrem k udržitelnějšímu a etičtějšímu spotřebitelskému chování a má mnoho výhod. Zaprvé, snižuje zátěž životního prostředí, protože ekologické kosmetické výrobky používají přírodní a šetrné suroviny, které jsou biologicky odbouratelné a neznečišťují prostředí. Dále, volba kosmetiky, která se netestuje na zvířatech, podporuje etický přístup k ochraně zvířat a jejich práv. Další výhodou je podpora udržitelného zemědělství a obchodu. Ekologické kosmetické výrobky často používají organické nebo certifikované suroviny, které jsou pěstovány bez použití pesticidů, herbicidů a dalších chemických látek, které mohou negativně ovlivňovat půdu, vodu a biodiverzitu. Podporou ekologické kosmetiky také podporujeme farmáře a výrobce, kteří se snaží přispět k udržitelnému rozvoji a zachování přírodních zdrojů.

Ekologické a etické alternativy

Rekonstruované lidské tkáně

Jedná se o in vitro testování, které používá lidské tkáně. Ty jsou rekonstruovány in vitro do 3D modelů podobných lidské kůži nebo sliznicím. Tyto modely mohou poskytovat informace o účincích kosmetiky na lidskou tkáň bez použití zvířat.

Kůže z dárcovských tkání

Tato ex-vivo metoda využívá lidskou kůži získanou z dárcovských tkání, která je následně testována na kosmetiku. Tato metoda umožňuje studium interakce kosmetiky s lidskou kůží ve skutečném lidském prostředí.

In silico modelování

Počítačové modelování a simulace, které se provádějí na základě dostupných dat o kosmetických složkách a jejich interakcích s lidskou kůží nebo očima. Tyto modely mohou být použity k predikci bezpečnosti kosmetiky bez použití zvířat.

Volontérské studie

Dobrovolnické studie, kde se dobrovolníci dobrovolně účastní testování kosmetiky a poskytují zpětnou vazbu o jejích účincích na lidskou kůži nebo oči. Tyto studie mohou být prováděny za dohledu lékařů a podle etických směrnic.

Existující bezpečnostní data

Existující data o bezpečnosti kosmetických složek, které byly již testovány v minulosti, mohou být použity k posouzení bezpečnosti nových kosmetických produktů bez použití nových testů na zvířatech.

In vitro testy na izolovaných buněčných kulturách

Jedná se o testování kosmetiky na buněčných kulturách v laboratorních podmínkách. Tyto kultury mohou být získány z lidských tkání a použity k hodnocení účinků kosmetiky na buněčné úrovni.

Biochemické metody

Biochemické testy poskytující informace o změnách v biochemických procesech, jako je například toxicita nebo oxidační stres, které mohou být způsobeny kosmetickými produkty.

In silico predikce toxicity

Počítačové programy a modely, které umožňují predikci toxicity kosmetických složek na základě jejich chemické struktury a dalších parametrů. Tyto metody se stále rozvíjejí a mohou poskytovat cenné informace o bezpečnosti kosmetiky.

In vitro testy na očních modelech

Existují speciální in vitro testy, které používají modely lidských očí, jako jsou například rohovkové buňky, kultury buněk sítnice nebo modely očního epitelu, pro testování kosmetiky na očích bez použití zvířat.

3D tisk kůže

Nově se vyvíjejí technologie 3D tisku kůže umožňující vytvořit 3D modely lidské kůže s různými vrstvami, které mohou být použity k testování kosmetiky a studiu jejích účinků na lidskou kůži.

Využití existujících dat

Dostupná data o bezpečnosti kosmetických složek, jako jsou již provedené studie a testy. Ta mohou být analyzována a použita k posouzení bezpečnosti nových kosmetických produktů.

Jako spotřebitelé můžete svou volbou ovlivnit trh a podpořit výrobce, kteří se angažují v eticky a ekologicky odpovědné výrobě kosmetiky. Je důležité být informovaným spotřebitelem a vybírat produkty, které jsou v souladu s vlastními hodnotami ochrany životního prostředí, etiky a zájmů zvířat. A že nevíte, jak začít? Mrkněte na naše produkty - ať už se jedná o čističe nebo kosmetiku, žádné z nich nejsou testované na zvířatech.